Rack one's brains for something

łamać sobie nad czym¶ głowę


Podobne:

Raise one's voice - podnosić głos


Raise the alarm - wszcz±ć alarm


Ranging from... to... - pocz±wszy od..., a skończywszy na...


Rate a mention - być wartym wspomnienia/wzmianki


Rate of interest - stopa procentowa


Reach an agreement on - osi±gn±ć porozumienie w


Reach as far as... - sięgać aż do...


Read somebody's mind - czytać komu¶ w my¶lach