Of some kind/sort - jaki¶


Of substance - istotny, ważny


Off duty - po dyżurze; po pracy


Off the record - nieoficjalnie


Off the top of one's head - z głowy, bez namysłu


On (the) average - przeciętnie


On a level with... - na tym samym poziomie, na równi z...


On a scale from 1 to 10 - w skali od 1 do 10


On arrival - po przybyciu, w chwili przybycia


On balance - bior±c wszystko pod uwagę


On duty - na dyżurze; w czasie pracy


On easy terms - na dogodnych warunkach


On no account - pod żadnym pozorem


On occasion - czasami


On one hand... on the other hand... - z jednej strony... z drugiej strony...


On principle - dla zasady, z zasady


On public display - na widoku publicznym


On purpose - celowo


On the basis of something - na podstawie czego¶


On the dot - co do minutyStrony:   1  2  3